пр-т Победы 112
Киев, Украина, 03115
тел./факс: (+380 44) 424 25 55


Звіт ПрАТ "Бінго Інтертеймент" за 2011 рікНазад


 

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Бінго Інтертеймент»

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента – 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 112

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 24076841

1.5. Міжміський код та телефон – (044) 4242555

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А01 №246861

1.7. Дата державної реєстрації - 11.04.1996

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.bingo.ua

2. Основні показники фінансово - господарської діяльності емітента

(тис.грн.)

Найменування показника період звітний попередній

Усього активів 24130,9 2600,6

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1193,0 1254,3

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 15,5 13,1

Сумарна дебіторська заборгованість 22872,2 1296,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 36,1 0,7

Власний капітал -1881,6 -948,2

Статутний капітал 1213,8 1213,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3095,4 -2162,0

Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 26011,3 3524,1

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1617,7 -664,3

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту

акцію (грн.) - -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0

Цінні папери власних випусків,

викуплені протягом звітного

періоду загальна номінальна вартість 0 0 у відсотках від статутного капіталу 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних

паперів власних випусків протягом періоду 0 0

Вартість чистих активів -1881,6 -948,2

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Органами управління емітента є загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган директор, ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом емітента. До компетенції загальних зборів належить внесення змін до Статуту; визначення організаційної структури емітента, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; обрання (затвердження) та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії, а також утворення та відкликання виконавчого органу емітента; визначення умов цивільно-правових угод, в тому числі умов оплати праці, що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії; затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутків і збитків емітента; затвердження висновків і звітів ревізійної комісії. Строку та порядку виплати частини прибутку; створення, реорганізація та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; прийняття рішення про передачу

ведення реєстру власників іменних цінних паперів емітента; рішення про ліквідацію емітента; рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій; рішення про форму випуску акцій (документарна чи без документарна); рішення про випуск облігацій; рішення про створення та участь емітента в інших юридичних особах; затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії емітента. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності емітента, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів емітента.

До виключної компетентності наглядової ради належить: встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення засад інформаційної політики; визначення умов контракту, трудового договору з директором, в тому числі умов оплати праці; прийняття рішення про притягнення до відповідальності директора; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв емітента; надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного; надання директору рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору; затвердження внутрішніх положень.

До виключної компетенції директора належать: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджетів; розробка та затвердження фінансово-господарських планів; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього розпорядку; призначення керівників філій та представницт; укладання та виконання колективного договору.

Ревізійна комісія є органом емітента, що здійснює контроль фінансово – господарської діяльності виконавчого органу.

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова та члени наглядової ради, директор, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління емітента.

Інформація про засновників емітента.

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Гончаров Олексій

Володимирович 59.4454

Миримська Вікторія

Олександрівна 22.0104

Єрохін Станіслав

Леонідович 2.9463

Стівен Веллс 15.5979

Усього 100.0000

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26.10.20

10 539/10/1/10 Державна комісія з цінних паперів та UA4000025977 Акції іменні прості бездокументарна 2103.67 577 1213817.59 100

фондового ринку у м. Києві та Київській області

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Закритим акціонерним товариством було проведено зміну особи, яка вела облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів було припинено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська реєстраційна компанія» (код за ЄДРПОУ 24261142). Ведення системи реєстр передано до Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Рішення про передачу реєстру власників цінних паперів було прийнято Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Бінго Інтертеймент» 13 жовтня 2010 року по причині переведення випуску іменних акцій емітента документарної форми у без документарну форму існування.

 

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Загальні збори за звітній період емітентом не проводилися.

 

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду, рішення щодо виплати дивідендів емітентом не приймалося.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності емітента за 2011 рік було виконано ТОВ «Аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ - КАПІТАЛ», яка розташована за адресою: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307, тел. (044) 583-19-49, яка в свою чергу здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4255.

 

2012-05-29


28-4-2017

Начало - 19:00 Цена: от 160 грн.

29-4-2017

Начало - 17:00 Цена: от 100 грн.

30-4-2017

Начало - 16:00 Цена: 150-400 грн.

13-5-2017

Начало - 15:00 Цена: 300-600 грн.

20-5-2017

Начало - 17:00 Цена: 220-450 грн.

14-9-2017

Начало - 20:00 Цена: 690-1400 грн.