пр-т Победы 112
Киев, Украина, 03115
тел./факс: (+380 44) 424 25 55


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рікНазад


 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Стоцький Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiнго Iнтертеймент"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24076841

4. Місцезнаходження

м. Київ , Святошинський, 03115, Київ, просп. Перемоги, 112

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4242555 (044) 4242555

6. Електронна поштова адреса

bingo1@i.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України №

 

29.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.bing.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Д/В

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Бiнго Iнтертеймент"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №246861

3. Дата проведення державної реєстрації

11.04.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1213870.59

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

90.02 Дiяльнiсть з пiдтримки театральних i концертних заходiв

90.04 Функцiонування театральних i концерних залiв

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства Наглядова Рада Товариства Ревiзор Директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26007500050874

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Правекс-банк"

5) МФО банку

380838

6) поточний рахунок

26002799977369

 

2016-09-22


28-4-2017

Начало - 19:00 Цена: от 160 грн.

29-4-2017

Начало - 17:00 Цена: от 100 грн.

30-4-2017

Начало - 16:00 Цена: 150-400 грн.

13-5-2017

Начало - 15:00 Цена: 300-600 грн.

20-5-2017

Начало - 17:00 Цена: 220-450 грн.

14-9-2017

Начало - 20:00 Цена: 690-1400 грн.